Voorwaarden[:]

Voorwaarden[:]


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1    Van Hensbeek Housing: Van Hensbeek Housing Woonbemiddeling, Postbus 192, 5240 AD  ’s-Hertogenbosch (Rosmalen)

1.2   Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Van Hensbeek Housing een opdracht  heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

1.3   Verhuurder: Eigenaar van het object of de natuurlijke of rechtspersoon die van eigenaar toestemming heeft het object te verhuren.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden/bemiddelingsvoorwaarden.

2.2 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door inschrijving van de opdrachtgever bij Van Hensbeek Housing.

2.3 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring aan Van Hensbeek Housing te overleggen. De door opdrachtgever verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt anders dan aan verhuurder. Van Hensbeek Housing verklaart zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens.

2.4 De opdrachtgever is geen inschrijfgeld verschuldigd.

2.5  De inschrijving is 1 jaar geldig. Tijdens dit jaar is het de opdrachtgever vrij onbeperkt te reageren op het woningaanbod. Het is Van Hensbeek Housing of verhuurder altijd vrij een beperkt aantal opdrachtgevers uit te nodigen voor een bezichtiging.

2.6 Van Hensbeek Housing is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zonder opgaaf van reden, niet op een bezichtiging is verschenen, terwijl dit wel was afgesproken.

2.7  Van Hensbeek Housing is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet de juiste gegevens verstrekt.

2.8  Alle door Van Hensbeek Housing gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.9  Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Werkzaamheden

3.1  De aanvang van de werkzaamheden door de Van Hensbeek Housing geschiedt na ontvangst van een kopie van de identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring.

3.2  De werkzaamheden die door Van Hensbeek Housing zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

Artikel 4 Betaling

4.1  Indien Van Hensbeek Housing er in slaagt om woonruimte voor opdrachtgever, diens familie, of andere relaties te verwerven en hieruit een huurovereenkomst voortvloeit dan is opdrachtgever hiervoor administratiekosten of courtage aan Van Hensbeek Housing verschuldigd. Deze courtage of administratiekosten dienen bij aanvaarding van de woonruimte te worden voldaan door middel van ondertekening van een eenmalige machtiging dan wel middels een bancaire overboeking (exclusief 21% btw) voor iedere vorm van woonruimte die door Van Hensbeek Housing is verworven. Opdrachtgever verklaart door middel van inschrijving bij Van Hensbeek Housing kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de verschuldigde kosten. Administratiekosten worden betaald indien het aanbod van Van Hensbeek Housing zelf is. Courtage betaald u wanneer het geen aanbod van Van Hensbeek Housing zelf is maar via een bijvoorbeeld andere makelaar/bemiddelaar dient te geschieden en waarbij Van Hensbeek Housing specifiek de zoekopdracht van de opdrachtgever heeft gekregen.

4.2  De in lid 1 van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan Van Hensbeek Housing verschuldigd en dienen bij ondertekening van de huurovereenkomst c.q. koopovereenkomst op of uiterlijk 1 dag na de acceptatie te worden voldaan aan Van Hensbeek Housing.

4.3  Indien uit de bemiddeling door Van Hensbeek Housing voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is de opdrachtgever een courtage verschuldigd die gelijk ligt aan het percentage welke landelijk danwel regionaal wordt gehanteerd.

4.4  De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde administratiekosten en verschuldigde maandhuur en borgen zijn voldaan en de huurovereenkomst door partijen is ondertekend.

4.5  Eventuele gerechtelijke kosten of buitengerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van opdrachtgever komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1  Van Hensbeek Housing treedt op als bemiddelende partij tussen opdrachtgever en verhuurder om tot een huurovereenkomst/koopovereenkomst te komen met betrekking tot een woon- of bedrijfsobject. De activiteiten van Van Hensbeek Housing zijn beëindigd op het moment dat de huurovereenkomst is ondertekend. Van Hensbeek Housing is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een opdrachtgever en of verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen al dan niet nakomt.

5.2  Van Hensbeek Housing maakt gebruik van huurcontracten welke zijn opgesteld door verhuurder. Voor bepalingen in de huurovereenkomst die in strijd met de wet blijken te zijn, is Van Hensbeek Housing niet verantwoordelijk en stelt zich dientengevolge niet aansprakelijk voor de gevolgen.

5.3  Van Hensbeek Housing kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Van Hensbeek Housing verstrekte informatie.

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1  Alle schade van deze algemene voorwaarden veroorzaakt door een overtreding, zal worden verhaald op de overtreder.

6.2  Indien na een mondelinge huurovereenkomst de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, zal Van Hensbeek Housing een bedrag van 95,00 euro (exclusief btw) aan administratie- en behandelkosten doorberekenen aan opdrachtgever.

6.3  Niets van de website www.vanhensbeekhousing.com mag worden gekopieerd of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

6.4  Van Hensbeek Housing is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website www.vanhensbeekhousing.nl noch voor die van websites waar via een link naar verwezen wordt.

6.5  Van Hensbeek Housing behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

6.6  Het ingeschreven staan bij Van Hensbeek Housing vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.

6.7  Alle rechten met betrekking tot de website www.vanhensbeekhousing.nl berusten bij Van Hensbeek Housing.

Voor het gebruik van de diensten die worden aangeboden via de website www.vanhensbeekhousing.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Algemeen

Door gebruik te maken van de Diensten van www.vanhensbeekhousing.nl verklaart u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid.

www.vanhensbeekhousing.nl is een website van Van Hensbeek Housing en is beschermd eigendom. De website valt onder de databankenwet. De informatie op de website van www.vanhensbeekhousing.nl wordt met zorg de Van Hensbeek Housing samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan, aangezien deze afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden.

Hoewel Van Hensbeek Housing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van Hensbeek Housing niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van deze website over het internet ofwel een andere aard van communicatiesysteem worden verstuurd.

Verwijzingen naar sites (Links) op de website van www.vanhensbeekhousing.nl zijn alleen ter informatie. Van Hensbeek Housing kan niet instaan voor de inhoud daarvan, dan wel voor het juist functioneren daarvan.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het op geen enkele wijze toegestaan, gebruik te maken van de op deze website afgebeelde informatie en gegevens in welke vorm dan ook.

Het is de Klant of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.vanhensbeekhousing.nl

De Klant/bezoeker vrijwaart www.vanhensbeekhousing.nl voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de inbreuk op eigendomsrechten van derden.

Onderhoud

Van Hensbeek Housing is gerechtigd www.vanhensbeekhousing.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van www.vanhensbeekhousing.nl, zonder dat hierdoor enig recht van de Klant op schadevergoeding jegens Van Hensbeek Housing ontstaat.

Van Hensbeek Housing behoudt zich het recht voor de teksten van de advertentie in te korten of te wijzigen. Van Hensbeek Housing behoudt zicht tevens het recht voor advertenties te weigeren of te verwijderen van uit de database van www.vanhensbeekhousing.nl zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Klant op schadevergoeding.

Privacy

De gegevens die verstrekt worden aan Van Hensbeek Housing zijn uitsluitend bestemd voor het functioneren van de service maar kunnen worden vrijgegeven aan derden zonder toestemming van de gebruikers.
Van Hensbeek Housing respecteert de privacy van de bezoeker van www.vanhensbeekhousing.nl en neemt de wettelijke bepalingen daaromtrent zorgvuldig in acht. Van Hensbeek Housing kan adresgegevens en email adressen van bezoekers verstrekken aan derden.[:]